Paslaugų teikimo sąlygos

Akademija įsipareigoja:

 1. Mokyti Kursantą pagal International Yachting Training Worldwide (toliau – IYT) patvirtintą mokymų programą iš anksto suderintu laiku;
 2. Egzaminuoti Kursantą;
 3. Sėkmingai išlaikiusiam egzaminą ir visus reikiamus dokumentus turinčiam Kaursantui išduoti IYT sertifikatą, suteikiantį teisę valdyti burinius ir/ar motorinius pramoginius laivus;
 4. Mokymo proceso metu aprūpinti Kursantą reikalingomis mokymo priemonėmis, literatūra bei skirti International Yacht Training Worldwide akredituotus instruktorius.
 5. Grąžinti už mokymą sumokėtą sumą, jeigu mokymas nebuvo užbaigtas dėl Akademijos kaltės.

Kursantas įsipareigoja:

 1. Lankyti teorijos ir praktikos užsiėmimus (Kursanto mokymas nutraukiamas ir kursantas neegzaminuojamas, jeigu be pateisinamos priežasties praleidžiama daugiau nei 40%, mokymo programoje numatyto užsiėmimų laiko; tokiu atveju už mokymą sumokėta suma negrąžinama);
 2. Sumokėti už teorijos užsiėmimus ir mokymo medžiag, už gzaminą, už privalomą praktiką, už IYT sertifikatą.

Visi mokėjimai atliekami pavedimu į Akademijos banko sąskaitą pagal išrašytą sąskaitą faktūrą.

Kitos sąlygos

 1. Jeigu kursantas nelaiko ar neišlaiko egzamino per 6 mėnesius nuo kursų baigimo dienos, pakartotinai laikyti egzaminą gali po kurso pakartojimo ir/ar jūrinės praktikos.
 2. Jeigu KURSANTAS, nepradėjęs mokymo, vienašališkai nutraukia mokymo sutartį jam nebus grąžinta 40% mokėtinos sumos. Kitu atvėju skaityti KURSANTO įsipareigojimus.
 3. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir baigia galioti pasirašius paslaugų suteikimo aktus.
 4. Jeigu esate nepatenkinti paslaugomis, turite teise pateikti nustatytos formos skundą International Yacht Training Worldwide organizacijai. Skundo forma ir instrukcijos pridedamos prie sutarties.
 5. Sutartis surašyta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.